پودر سویا جایگزین مناسب برای پودر ماهی در جیره ی غذایی ماهیان: مطالعه مروری

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

به علت هزینه بالای پودر ماهی در جیره ماهیان، کاهش دادن سطوح آن در جیره می تواند به کاهش هزینه غذا منجر شود. در بین منابع متفاوت پروتئینی جایگزین پودر ماهی، پودر سویا به دلیل عرضه، قیمت و پرفیل اسیدهای آمینه ی مطلوب مناسب ترین می باشد. از طرف دیگر پروتئین های گیاهی از جمله پودر سویا حاوی فاکتورهای ضدتغذیه ای (مثل بازدارنده های پروتئازی، کربوهیدرات های غیر قابل هضم، فیتات و غیره) هستند. این فاکتورهای ممکن است بر رشد، مصرف غذا و هضم و جذب مواد مغذی اثر بگذارند. برخی محققین بیان کرده اند که محدودیت های اصلی در استفاده از پودر سویا به سطوح پایین متیونین، حضور فاکتورهای ضد تغذیه ای و کربوهیدرات های پیچیده مربوط می شود. برای از بین بردن بعضی از این اثرات از پروتئین سویای تغلیظ شده استفاده می کنند که به طور معمول حاوی 70-65 % پروتئین خام است. مطالعات در مورد گونه های مختلف ماهیان مشخص کرده است که سطح جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا و نرخ رشد به صورت معکوسی با یکدیگر ارتباط دارند. اختلاف بین محققین در مورد استفاده از پودر سویا به عنوان منبع پروتئینی به کیفیت فرآوری پودر سویا، اختلاف در فرموله سازی جیره ی غذایی، اختلاف در گونه های ماهیان، اندازه ی ماهیان و سیستم های پرورشی بر می گردد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که قرار دادن پودر سویا به عنوان منبع پروتئینی در جیره ی غذایی ماهیان متفاوت است و قبلاً برای هر گونه ماهی باید جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها