پدیده رشد جبرانی در ماهیان با تاکید بر دلایل و میزان جبران

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

رشد جبرانی در ماهیان یک مرحله از رشد سریع است که بعد از غذادهی مجدد به ماهی, به دنبال یک دوره محرومیت غذایی یا شرایط نامناسب مثل دمای کم اتفاق می افتد. واژه ی رشد جبرانی در ماهیان معمولاً برای توصیف افزایش نرخ رشد در طول کل یا وزن بدن استفاده می شود. بعضی پاسخ های ماهیان به دوره های محرومیت غذایی و تغذیه ی مجدد شامل پرخوری، افزایش راندمان تغذیه و بهبود نرخ رشد است. رشد جبرانی ممکن است بر اساس عملکرد رشد و تغذیه به دسته های مختلفی تقسیم شود شامل: جبران کامل, جبران جزیی و جبران بیش ازحد. ماهیانی که در معرض محرومیت های غذایی قرار می گیرند ممکن است به طور جزئی یا به طور کامل به وزن بدن ماهیانی برسند که محرومیت غذایی را تجربه نکرده و پیوسته تغذیه شده اند که در مطالعه بر روی بچه ماهی سیم سر طلایی (Sparus aurata), ماهی سی باس اروپایی (Dicentrarchus labrax) و بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) جبران کامل به اثبات رسیده است. حتی ممکن است ماهیان به وزن بیشتر از ماهیانی که پیوسته تغذیه شده، برسند (جبران بیش از حد), که این امر نیز در مطالعه بر روی هیبرید خورشید ماهی (Lepomis macrochirus  L.gibbosus) به اثبات رسیده است. در این مطالعه هر کدام از این حالت ها در ماهیان به تفسیر بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها