دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-63 
3. فرمولاسیون جیره غذایی و تغذیه ی ماهی صبیتی پرورشی (Sparidentex hasta)

صفحه 23-32

منصور طرفی موزان زاده؛ جاسم غفله مرمضی؛ اسمعیل پقه؛ مجتبی ذبایح نجف آبادی


شماره‌های پیشین نشریه