به اطلاع کلیه علاقمندان آبزی پروری دریایی می رساند

شماره پاییز و زمستان 1400

دو فصلنامه ترویجی ماهیان دریایی

 منتشر شد.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 1-56 

پرورش ماهی سی باس آسیاییLates calcarifer در آبهای نامتعارف

صفحه 7-15

محمد یونس زاده فشالمی؛ سید عبدالصاحب مرتضوی زاده؛ فاطمه حکمت پور؛ فرخ امیری؛ فرحناز کیان ارثی؛ مینا آهنگرزاده


بررسی برخی از اثرات استفاده از سلنیوم در خوراک ماهیان دریایی

صفحه 43-51

فرحناز کیان ارثی؛ حسین هوشمند؛ امیر پرویز سلاطی؛ نگین سلامات


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها