به اطلاع کلیه علاقمندان آبزی پروری دریایی می رساند

شماره پاییز و زمستان 1399

دو فصلنامه ترویجی ماهیان دریایی

 منتشر شد.

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-50 

2. نقش بیوتکنولوژی در افزایش بهره وری آبزیان

صفحه 11-23

رقیه محمودی؛ اسماعیل کاظمی؛ مریم میربخش؛ مینا آهنگرزاده؛ سید عبدالحمید حسینی


4. جداسازی انگل سخت پوست کالیگوس در ماهی سوکلا (Rachycentron canadum) و چگونگی حذف آن

صفحه 33-38

سجاد پورمظفر؛ حسین رامشی؛ سعید تمدنی جهرمی؛ عبدالرضا جهانبخشی؛ مهسا محمودی خوش دره گی؛ اشکان اژدری؛ محسن گذری؛ مینا آهنگرزاده؛ نورا بذرکار؛ محمدرضا زاهدی؛ مریم معزی