دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی برخی از گونه های ماهی جدید و در معرض خطر در آبهای استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

نصیر نیامیمندی؛ قاسم غریبی


2. بررسی تأثیر ساختار زیستگاه های مصنوعی بر اجتماعات ماهیان در آب‌های ساحلی استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1398

سیامک بهزادی


3. اعمال محدویت تورهای گوشگیر برای صید ماهی شوریده در دریای عمان-آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1398

سید عباس حسینی؛ محمد تقی آژیر؛ بیژن آژنگ


شماره‌های پیشین نشریه