اصول اخلاقی انتشار مقاله

رعایت اخلاق در جهت انتشار مقاله ­های پژوهشگران بر پایه اعتماد بین ناشر و نویسندگان می باشد.

در این راستا رعایت یکسری موارد ضروری به نظر می­ رسد:

  •   مقاله باید نتیجه تحقیق  نویسنده یا نویسندگان باشد .
  •  نویسنده یا نویسندگان باید مواد و روش کاری را ارائه دهد که سایر محققین با به کار گیری آن بتوانند مجدداً آزمایش را تکرار نمایند.
  •  مقاله ارسالی نباید قبلا" در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ رسیده باشد .
  •  مسئولیت مطالب درج شده در مقاله بر عهده نویسنده مسئول می باشد.

 رعایت اصول اخلاقی در انجام کار پژوهشی:

  • در هر مطالعه پژوهشی در آزمایش­هایی که روی حیوان انجام می شود بایستی اصول اخلاقی رعایت گردد .
  • برای هر نوع  آزمایش انسانی، همه کارها باید مطابق اعلامیه  CODEX rules & guidelines for research (http://www.codex.uu.se/en/forskningdjur.shtml) انجام شود .
  • نویسنده یا نویسندگان بایستی طی انجام کار تمامی اقدامات ممکن برای اجتناب از آزار حیوان در همه مراحل آزمایش انجام شده را بعمل آورند.