بر اساس نویسندگان

آ

 • آژیر، محمد تقی [2] مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور. مازندران. تنکابن
 • آژنگ، بیژن [1] مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور
 • آهنگرزاده، مینا [2] استادیار پژوهشی بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان- پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- اهواز- ایران
 • آهنگرزاده، مینا [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

ا

ب

پ

 • پیغان، رحیم [2] گروه علوم درمانگاهی،بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • پیغان، رحیم [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
 • پقه، اسمعیل [1] ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی - بندر امام خمینی - ایران
 • پقه، اسمعیل [1] ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

ج

 • جرفی، الهام [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • جمشیدی، شیرین [1] استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.
 • جمشیدی، شیرین [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • جوادزاده، نرگس [1] گروه شیلات دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز اهواز ایران

ح

خ

ذ

 • ذبایح نجف آبادی، مجتبی [1] ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی - بندر امام خمینی - ایران
 • ذبایح نجف آبادی، مجتبی [1] ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

ر

 • رهنما، رویا [1] بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • روحانی قادیکلائی، کیومرث [3] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بندرعباس، ایران

ز

 • زاهدی، محمدرضا [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بندرعباس، ایران
 • زاهدی، محمدرضا [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
 • زاهدی، محمدرضا [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی،بندرعباس،ایران

ط

 • طرفی موزان زاده، منصور [1] ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

ع

 • عبدالعلیان، عیسی [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بندرعباس، ایران
 • عبدالعلیان، عیسی [2] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • عضدی، مریم [1] پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • عضدی، مریم [1] پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

غ

 • غریبی، قاسم [1] بخش تکثیر و پرورش/پژوهشکده میگوی کشور/ سازمان تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 • غفله مرمضی، جاسم [1] بخش آبزی پروری، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز ، ایران
 • غفله مرمضی، جاسم [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

ف

 • فروغی فرد، حجت اله [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بندرعباس، ایران
 • فروغی فرد، حجت اله [2] عضو هیات علمی/پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بندرعباس،

ک

 • کاه کش، شاپور [1] ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی - بندر امام خمینی - ایران
 • کرمی، اسماعیل [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کرمی، اسماعیل [1] گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
 • کمالی، عیسی [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بندرعباس، ایران

م

 • محسنی نژاد، لفته [1] کارشناس آزمایشگاه بهداشت و بیماریهای آبزیان، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. اهواز
 • مرشدی، وحید [2] پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • معبودی، حدیده [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • معزی، مریم [2] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بندرعباس، ایران
 • معزی، مریم [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • ملایم رفتار، طراوت [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز،
 • منصف شکری، مریم [1] موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی ، رشت، ایران.

ن

 • ناظم رعایا، سمیرا [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
 • ناظم رعایا، سمیرا [1] استادیار پژوهشی، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و کشاورزی، اهواز، ایران
 • ناظم رعایا، سمیرا [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و کشاورزی، اهواز، ایران
 • نیامیمندی، نصیر [1] مسئول تحقیقات زیستی میگو/بخش ارزیابی ذخائر/ژوهشکده میگوی کشور/سازمان تحقیقات علوم شیلاتی کشور

و