اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جاسم غفله مرمضی

دکترای تخصصی شیلات عضو هیئت علمی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

jmarammaziatyahoo.com

سردبیر

حسین هوشمند

دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های علمی، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

houshmand_hatyahoo.com

مدیر داخلی

هوشنگ انصاری

کارشناس ارشد شیلات معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشکده

hooshang_ansariatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

رحیم پیغان

دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

rpeyghanatyahoo.com
09161133655

همایون حسین زاده صحافی

دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری استاد پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

h_hosseinzadehatyahoo.com

مسعود قربانپور نجف آبادی

دکتری تخصصی میکروبیولوژی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

m.ghorbanpooratscu.ac.ir

محمد ذاکری

دکتری تخصصی شیلات دانشیار دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

mhzakeriatyahoo.com

مژگان خدادادی

دکتری تخصصی بیولوژی دریا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

mjkhodadadiatgmail.com

پریتا کوچنین

دکتری تخصصی بیولوژی دریا دانشیار دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

pkochanianatgmail.com

سعید کیوان شکوه

دکتری تخصصی شیلات دانشیار دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

keyvan56atyahoo.com

عباس متین فر

دکتری تخصصی بیولوژی دریا دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

a_matinfarathotmail.com

مینا آهنگرزاده

دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان استادیار پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

m.ahangarzadehatareeo.ac.ir

الهام جرفی

دکتری تخصصی شیلات استادیار پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

ejorfiatgmail.com

اشرف جزایری

دکتری تخصصی بیولوژی دریا استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

jazayeriashrafatymail.com

سیمین دهقان مدیسه

دکتری تخصصی بیولوژی دریا استادیار پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

s_dehghan2002atyahoo.com

سیدرضا سیدمرتضایی

دکتری تخصصی بهداشت آبزیان استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

rmortezaeiatyahoo.com

غلامحسین محمدی

دکتری تخصصی بیولوژی دریا استادیار پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

gmohammadyatyahoo.com