فرایند پذیرش مقالات

1-       ثبت نام در سایت مجله.

2-       ورود به قسمت ارسال مقالات.

3-       تکمیل موارد خواسته شده.

4-       ارسال مقاله.

5-       مقالات پس از دریافت و بررسی اولیه در جلسه هیات تحریریه مطرح و داوران تعیین می‌گردند. پس از دریافت نظرات داوران، در صورتی که حداقل دو نفر از داوران با محتویات علمی - ترویجی مقاله موافق باشند‏‏‏، مقاله جهت اعمال اصلاحات لازم برای نویسنده ارسال می‌گردد. پس از دریافت مقاله اصلاح شده، یکی از داوران به عنوان داور هماهنگ‌کننده انتخاب می‌شود و پس از برطرف شدن کامل ایرادات و طرح در جلسه هیات تحریریه مورد پذیرش قرار می‌گیرد.