فرمولاسیون جیره غذایی و تغذیه ی ماهی صبیتی پرورشی (Sparidentex hasta)

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

2 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

چکیده

ماهی صبیتی یکی از گونه های کاندید جهت پرورش در خلیج فارس و دریای عمان است، بدین جهت تحقیقاتی در جهت فرمولاسیون جیره ی غذایی مناسب برای این گونه صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان داد که جیره غذایی ماهی صبیتی پرورشی حداقل باید حاوی 48 % پروتئین خام، 15 % چربی خام، 15 % کربوهیدرات و 20 کیلوژول بر گرم انرژی باشد. علاوه بر آن میزان بهینه اسید های آمینه ضروری در جیره غذایی این گونه (بر اساس گرم بر 16 گرم نیتروژن) برابر است با: آرژنین 3/5، لیزین 6، ترئونین 2/5، هیستیدین 5/2، ایزولوسین 6/4، لوسین 4/5، متیونین و سیستئین 4، فنیل آلانین و تیروزین 6/5، تریپتوفان 1 و والین 6/4. علاوه بر آن، میزان مناسب اسید های چرب بلند زنجیره چند غیر اشباع سری n-3 و محکمل لسیتین سویا در جیره غذایی این گونه به ترتیب 8/0 و 6 % پیشنهاد گردید. حداکثر جایگزینی پودر ماهی با پروتئین سویا در جیره غذایی (ایزوله سویا و پودر سویا 48 %) در حدود 3/27 % می‌باشد. از سوی دیگر روغن‌های گیاهی برای جایگزینی کامل با روغن ماهی در جیره غذایی این گونه پیشنهاد می‌گردد. این گونه رشد جبرانی را در دوره‌های محدودیت‌های غذایی کوتاه مدت از خود نشان می دهد و بهترین نحوه ی غذادهی در مرحله پرورشی این گونه تغذیه حداقل 2 بار در روز تا حد سیری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها