معرفی بیماری‌های مهم ماهیان دریایی پرورش در قفس با تاکید بر ماهی باس دریایی آسیایی Lates calcarifer و روش های پیشگیری ازآن‌ها

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی،بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

محدودیت‌های منابع آب شیرین و بروز بحران کم آبی در جهان، توجه به پرورش ماهیان دریایی را در چند دهه اخیر افزایش داده است. از این‌رو کشورهای زیادی در بسیاری از مناطق جهان برای توسعه پرورش ماهیان دریایی در قفس تلاش می کنند اما گزارهاش های فراوان از بروز بیماری ها و تلفات ناشی از آن ها و در نتیجه خسارت اقتصادی سرمایه گذاران این صنعت نشان می دهد که بیماری‌ها به عنوان چالش یزرگ پیش روی این توسعه خواهد بود. بیماری های ماهیان در قفس ناشی از مسایل ژنتیکی، تغذیه ای، محیطی، (فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب، آلودگی‌های صنعتی و شهری)، آسیب‌های مکانیکی و عوامل بیماریزای عفونی( انگل، باکتری، قارچ و ویروس) می تواند باشد. باکترهای ویبریو هارویی، تناسی باکولوم ماریتیموم و استرپتوکوکوزیس برای بسیاری از ماهیان دریایی بویژه باس دریایی آسیایی با پتانسیل بیماریزایی بالا گزارش شده است. در بین عوامل خطر سازی ویروسی، ایریدوویروس ها و بتا نودا ویروس دو گروه ویروسی خطر ساز برای ماهیان دریایی هستند. بیماری ایریدوویروسی سندروم ریزش فلس و بیماری نودا ویروسی به نام نکروز عصبی ویروسی دو بیماری مهم در آبزی پروری ماهی باس دریایی آسیایی می باشد. با توجه به اینکه در پرورش آبزیان پیشگیری مقدم بر درمان است لذا در پرورش ماهیان دریایی بویژه در بحث قفس تاکید بر ذخیره سازی بچه ماهی عاری از بیماری های خاص ، واکسن تراپی و استفاده از پروبیوتیک و پری بیوتیک به جای استفاده از داروهای شیمیایی بخصوص آنتی بیوتیک ها توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها