استفاده از شیوه های جدید هورمونوتراپی برای مدیریت تکثیر مولدین : پیشنهادهایی برای کفال، صبیتی، هامور و شانک

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

گروه شیلات، بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

چکیده

امروزه استفاده از روشهای مختلف هورونوتراپی جزء لاینفک مدیریت مزارع تکثیر ماهیان در سراسر جهان می باشد. ماهیان بدلیل زندگی در اکوسیستم های متفاوت دارای استراتژی های تولیدمثلی بسیار مختلفی می باشند که لازم است برای هرگونه بسته به شرایط فیزیولوژیک از هورمونی خاص به شیوه ایی کارا استفاده نمود. ماهیان دریایی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری از جمله ماهیان خلیج فارس و دریای عمان اغلب دارای استراتژی تخمریزی غیرهمزمان می باشند. در این مقاله ضمن مرور استراتژی های تولیدمثلی ماهیان دریایی پرورشی رایج در ایران، شیوه های هورمونوتراپی متناسب با فیزیولوژی تولیدمثلی این گونه ها با تاکید به روشهای نوین و در عین حال قابل اجرا در کارگاه های ایران پیشنهاد گردیده است. مهمترین معیارهای در نظر گرفته شده برای پیشنهاد نوع هورمون و شیوه مصرف آن، استراتژی تولیدمثلی گونه پرورشی، در دسترس بودن هورمون در ایران، سهولت آماده سازی و استفاده آنها و کارایی هورمون در عملکرد تولیدمثلی گونه ماهی هدف می باشد. در اینگونه ماهیان رایج ترین شیوه هورمونوتراپی پیشنهادی استفاده از روش های کند رهش GnRHa می باشد اگرچه در برخی گونه ها کماکان شیوه های سنتی منجر به پاسخ های تولیدمثلی مطلوب تری می گردد.

کلیدواژه‌ها