پرورش ماهی هامور (Epinephelus coioides) در قفسهای شناور در خوریات ماهشهر

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی - بندر امام خمینی - ایران

2 بخش آبزی پروری، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز ، ایران

چکیده

پرورش ماهیان دریایی، به ویژه پرورش در قفس یکی از روش‌های معمول پرورش ماهی در دنیا می‌باشد که در سال-های اخیر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از گونه‌های مطرح برای پرورش در قفس‌های دریایی که بیوتکنیک تکثیر آن نیز در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی به دست آمده، گونه هامور معمولی (Epinephelus coioides) می‌باشد. در مطالعه‌ای که در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی انجام گرفت مشاهده شد که این گونه را می‌توان با تراکم ذخیره‌سازی 30 قطعه در هر متر مکعب (با وزن اولیه بچه ماهیان حدود 50 گرم) و با استفاده از غذای پلت و یا ماهیان کم ارزش از اوایل فروردین تا اواخر آبان ماه در قفس‌های ساخته شده با مواد اولیه ساده موجود در محل پرورش داد. هامور ماهیان جوان در ابتدای تیرماه در قفس‌های شناور 27 مترمکعبی (با ابعاد 3×3×3 متر) ذخیره‌سازی شدند و پس از 143 روز پرورش با میانگین وزن برابر با 0/28± 7/523 گرم و 1/22 ± 5/317 کیلوگرم (8/11 کیلوگرم در هر مترمکعب) به ترتیب در تیمار های تغذیه شده با ماهیان کم ارزش و پلت برداشت شدند. نتایج این مطالعه نشان دهنده این بود که پرورش این گونه در قفس‌های دریایی در خوریات منطقه قابل توجیه و مقرون به صرفه می‌باشد. همچنین نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌کند افزایش بیشتر وزن ماهیان می‌تواند با طولانی کردن دوره پرورش از اوایل فروردین تا اواخر آبان ماه حاصل شود.

کلیدواژه‌ها