بررسی تولیدمثل ماهی گیش پوزه‌دراز (Carangoide chrysophory) در آب‌های استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

2 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

ماهی گیش پوزه‌دراز (Carangoide chrysophory) از ماهیان سطح زی بوده و به‌طورکلی خانواده گیش ماهیان به‌عنوان ترکیب اصلی در آب‌های جنوب کشور محسوب می‌گردند و دارای ارزش شیلاتی بالایی هستند. ازاین‌رو شناخت روند تولیدمثلی آن‌ها در آب‌های ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین جهت در این تحقیق، برخی پارامترهای زیست‌شناسی تولیدمثل ماهی گیش پوزه‌دراز (Carangoide chrysophory) ازجمله، شاخص گنادوسوماتیک، نسبت جنسی، هماوری مطلق و هماوری نسبی و مراحل تکامل گنادی موردبررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری در آب‌های استان هرمزگان از اسفند 1392 تا اسفند 1393 از شناورهای صیادی و با روش ترال و تور گوشگیر انجام گرفت. در این‌ تحقیق‌ 376 نمونه بررسی شد که از این تعداد 194 قطعه ماده و 137 قطعه نر و 45 قطعه نابالغ بودند و نسبت جنسی کل ماده به نر 42/1 به 1 به دست آمد. حداکثر هماوری مطلق 479992 تخمک در فروردین‌ماه و حداکثر هماوری نسبی 354 تخمک به ازای هر گرم در آبان ماه بود. حداقل هماوری مطلق 98247 در تیرماه و حداقل هماوری نسبی 125 تخمک به ازای هر گرم در تیرماه محاسبه شد. میانگین شاخص گنادی GSI ماه‌های مختلف 28/1 محاسبه گردید و بیشترین میزان شاخص گنادی مربوط به فروردین‌ماه (86/2) و کمترین مقدار در خردادماه 1392 بوده است (43/0). همچنین درزمانی که نیمی از ماده‌ها بالغ بودند (LM50) طول 46 سانتیمتر به دست آمد. درمجموع نتایج نشان داد که حداکثر فعالیت تولیدمثلی ماهی گیش پوزه‌دراز در آب‌های استان هرمزگان در ماه-های اسفند و فروردین به اوج خود می‌رسد.

کلیدواژه‌ها