کاربرد زیست فن‌آوری دستکاری ژنتیکی انتقال ژن در آبزی پروری دریایی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

2 استادیار پژوهشی، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج و کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

باتوجه به افزایش روز افزون جمعیت دنیا، آبزی پروری دریایی نقش کلیدی را در تأمین نیاز پروتئینی انسان بازی خواهد کرد. بنابراین، نیاز به تولید بیشتر در این صنعت امری بسیار ضروری و غیرقابل اجتناب است. تولید لارو و بچه ماهی نیز وابسته به مولدین است، درحالیکه یکی از تنگناهای مهم در پرورش ماهیان دریایی، تهیه ذخیره ژنتیکی از مولدین با ویژگی‌های خاص می‌باشد. این مولدین می‌توانند حاوی ژن‌های ویژه‌ای مانند قابلیت رشد بالاتر یا مقاومت به بیماری‌های خاص باشند. از آنجاییکه روش‌های سنتی اصلاح نژاد بسیار زمان‌بر و پرهزینه هستند، با استفاده از فناوری‌های زیستی نوین مانند تراریخته کردن می‌توان به ایجاد مولدین برتر رسید. در این مقاله سعی بر آن شده است تا نمونه‌های موفقی از ماهیان دریایی تراریخته تولید شده در سراسر دنیا معرفی شوند. همچنین درباره ژن‌های مهمی بحث می‌شود که انتقال آنها به ماهی باعث افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و در نهایت سرمایه گذاری پرسودتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها