بررسی وضعیت بیماری ویبریوزیس ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی (Lates calcarifer) در مزارع قفس و استخر

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان _ پژوهشکده میگو

2 گروه علوم درمانگاهی،بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار پژوهشی بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان- پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- اهواز- ایران

4 کارشناس آزمایشگاه بهداشت و بیماریهای آبزیان، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. اهواز

چکیده

بیماری ویبریوزیس یکی از بیماری های شایع در مهره داران و بی مهرگان دریایی است که در ماهیان دریایی گرم آبی( مناطق گرم با درجه حرارت بیشتر از پانزده درجه سانتی‌گراد) و با شوری بالا توسط گونه های مختلفی از باکتری جنس ویبریو (Vibrio sp.) در قالب خوشه هاروی بروز پیدا می کند و به عنوان یکی از موانع اصلی پرورش ماهی باس دریایی آسیایی و سایر ماهیان دریایی محسوب می شود که تلفات چشمگیری را بویژه در سیستم پرورش در قفس باعث شده است. محققین بسیاری ویبریو های دریایی را عامل اصلی بیماری باکتریایی در آبزی پروری دریایی می دانند و اشاره کرده‌اند که برای پیشگیری از بروز بیماری ویبریوزیس، تلاش جدی برای تعیین پتانسیل بیماریزایی گونه های مختلف ویبریو، مکانیسم بیماریزایی آن ها و تولید واکسن سویه های بیماریزا باید انجام گیرد. در این مقاله، بررسی وضعیت بیماری ویبریوزیس ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی در فصول مختلف سال(خرداد 1395 الی اریبهشت 1396) و در سنین مختلف در استان های جنوبی ایران آورده شده است که بر اساس نتایج ، ویبریو هاروی از طریق شناسایی بیوشیمایی و مولکولی نسبت به کل ویبریو جداسازی شده به عنوان جدایه غالب می باشد. نتایج این بررسی نشان دهنده شیوع بالای ویبریو هاروی در مزارع پرورش ماهی باس دریایی می باشد که اقدامات بهداشتی به منظور پیشگیری از ویبریوزیس ناشی از آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها